KONKURS RECYTATORSKI

Cele konkursu:

 • popularyzowanie literatury,

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,

 • zainteresowanie młodzieży literaturą i sztuką,

 • zachęcanie do występów na scenie,

 • wspieranie działań twórczych młodzieży w      różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczestników w wieku 11-18 (szkoła podstawowa i średnia)

 • Instytucja/ szkoła zgłasza na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia uczestników,

 • konkurs będzie miał formę prezentacji recytacji dowolnego fragmentu z poezji Jana Pawła II,

 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do do 15.10.2020 r.

 • konkurs odbędzie się w Żuromińskim Centrum Kultury dnia 22.10.2020 r. czwartek o godzinie 10:00.

 

Po zaprezentowaniu przez uczestników przygotowanej poezji komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

 

Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
• interpretacji tekstu,
• kultury słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.

 

Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

KOORDYNATOR - Marzena Wieczorek

KONKURS PLASTYCZNY

Cele konkursu:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu plastycznym,

 • promocja osób utalentowanych plastycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia,

 • umożliwienie publicznej prezentacji talentu plastycznego poprzez prezentację prac na wystawie pokonkursowej,

 • propagowanie sztuki plastycznej jako wyrażanie wrażliwego spojrzenia na świat i ludzi,

 • upamiętnienie postaci Karola Wojtyły, przybliżenie najmłodszym biografii Papieża-Polaka, najważniejszych informacji i wydarzeń z jego życia i pontyfikatu.

 

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczestników w wieku 6 - 18 lat (szkoła podstawowa i średnia). Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w formacie A3.

 

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi i nienagradzanymi. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Każdy uczestnik konkursu powinien pracę opatrzyć swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania/ adres szkoły.
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace bez podpisu, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 

UWAGA!


Dane osobowe i wizerunek pracy oraz uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu, jego promocji i podsumowania
(materiały organizatora oraz jednostek współpracujących. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody uczestnika/ rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (RODO).

 

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, samodzielność wykonania.

 • Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora do 15.10.2020 r.

 • Podsumowanie konkursu, połączone z wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczeniem nagród odbędzie się w Żuromińskim Centrum Kultury dnia 22.10.2020 r. w czwartek o godzinie 14:00.

 

KOORDYNATOR – Beata Sobieraj

 

KONKURS WOKALNY

Cele konkursu:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,

 • promocja osób utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia,

 • umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów,

 • propagowanie wartościowego repertuaru wokalnego, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród wykonawców,

 • wspieranie działań twórczych młodzieży w różnych formach aktywności.


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczestników w wieku 11-18 (szkoła podstawowa i średnia)

 • Instytucja/ szkoła zgłasza na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia uczestników,

 • konkurs będzie miał formę prezentacji wokalnej dowolnego utworu związanego z tematyką odnoszącą się do postaci Jana Pawła II,

 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do Organizatora do dn. 15.10.2020 r. (karta zgłoszenia w załączniku),

 • konkurs odbędzie się w Żuromińskim Centrum Kultury 22.10.2020 r. czwartek o godzinie 12:00.

Po zaprezentowaniu przez uczestników przygotowanej poezji komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

 

Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • umiejętności wokalne, muzykalność,

 • interpretacja tekstu, dobór repertuaru,

 • ogólny wyraz artystyczny.

 

Laureaci I,II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 

KOORDYNATOR – Kinga Rutkowska

Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz placówek współpracujących. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród rzeczowych jest ostateczna. Organizator zastrzega
sobie prawo zmiany obowiązujących w regulaminie terminów.

Pliki do pobrania:

© 2016 Żuromińskie Centrum Kultury

ZurominInfo.jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now